over ons

Wie zijn wij? Broekema Notaris is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

de groeiende onderneming

Met dank aan Homan Slapen Haren

Uw onderneming zal zich gedurende de tijd regelmatig wijzigen door uitbreiding of groei. Ook de juridische structuur zal dan vragen om aanpassing. Niets blijft zoals het is.

een extra B.V. nodig

Misschien heeft u nu een eenmanszaak of samen een vennootschap onder firma en moet u eens gaan denken aan de oprichting van een B.V., waarbij u uw bestaande (aandeel in de) onderneming gaat inbrengen als storting op de aandelen. Misschien is het beter een beheer B.V. op te richten om aan een betere belastingplanning te doen of denkt u aan opbouw van uw oudedagsvoorziening.

Ook als uw onderneming nieuwe activiteiten onderneemt en risico’s kunnen gaan toenemen, kunt u een tweede B.V. oprichten, zodat u risico’s kunt spreiden met behoud van de fiscale eenheid.

statutenwijziging en kapitaalsuitbreiding

Het kan ook zijn dat de statuten van uw B.V. moeten worden aangepast in verband met de uitbreiding van de doelstellingen van uw B.V. of het opnemen van concernbepalingen. Gaan uw werknemers of anderen deelnemen, dan kan het kapitaal van de B.V worden uitgebreid door uitgifte aan hen van nieuwe aandelen.

aandelenoverdracht

Voor de levering van aandelen in een B.V. is altijd een notariële akte vereist. Dat zorgt voor veel meer rechtszekerheid. Door de notariële akte van levering wordt de verkrijger aandeelhouder. Wij gaan na hoe en of de aandelen rechtsgeldig zijn verkregen. Het aandeelhoudersregister dat in bezit is bij de ondernemer geeft daarin uitsluitsel. Nadat de akte van levering is getekend en de vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering heeft mee ondertekend, kan de aandeelhouder de aan de aandelen verbonden rechten zoals zeggenschaps-, vergader- en dividendrecht uitoefenen. Elke overdracht van aandelen moet in het aandeelhoudersregister worden aangetekend. Wij zorgen ervoor dat alles rechtsgeldig gaat en dat de gegevens bij de Kamer van Koophandel worden bijgewerkt.

fusie/splitsing

Als uw onderneming samengaat met een andere onderneming kan ook voor een fusie worden gekozen. Een fusie is de samenvoeging van twee of meer ondernemingen en/of rechtspersonen. Er zijn drie vormen van fusie.

Bij een bedrijfsfusie, worden de bedrijfsmiddelen van de ene onderneming door een activa/passiva-transactie overgenomen door de ontvangende onderneming. De activa en passiva moeten elk afzonderlijk worden overgedragen op de wettelijk voorgeschreven wijze. Er kunnen zich complicaties voordoen bij bijvoorbeeld de overgang van personeel of de overdracht van onroerend goed.

Bij een aandelenfusie vindt er een verschuiving plaats in het aandelenbezit. Door uitgifte en overdracht van aandelen worden de ondernemingen samengevoegd.

Een juridische fusie zorgt ervoor dat het vermogen van bijvoorbeeld twee B.V.’s door een notariële akte van fusie samengevoegd wordt tot één vermogen. Eén B.V. verdwijnt dan helemaal en alle rechten en verplichtingen van de verdwijnende rechtspersoon gaan van rechtswege geheel over op de verkrijgende rechtspersoon.

Naast de mogelijkheid om te fuseren, bestaat nog de mogelijkheid om een rechtspersoon juridisch te splitsen, (een deel van) het vermogen van de splitsende rechtspersoon gaat over op één of meer verkrijgende rechtspersonen.

Aan de procedures voor de fusie en splitsing zijn veel en complexe wettelijke eisen verbonden. Wij geven u graag advies, begeleiden u in het fusie- of splitsingsproces en stellen de benodigde documenten en akten voor u op.

digitale kluis

Voor u als ondernemer is een digitale kluis een aantrekkelijke optie. In deze kluis kunt u de inloggegevens van al uw accounts en uw belangrijke documenten, zoals jaarstukken van de accountant, veilig opslaan. U heeft zelf altijd toegang tot dit dossier. U kunt op ieder gewenst moment inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen en wachtwoorden terugzoeken. U heeft al uw belangrijke gegevens op een veilige plaats bij elkaar. Wij kunnen u behulpzaam zijn dit op de meest veilige manier te realiseren.

contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.