over ons

Wie zijn wij? Broekema Notaris is een kantoor met veel expertise op uiteenlopende gebieden. Wij luisteren goed, stellen de juiste vragen, geven directe opties en adviseren gericht. Niet te formeel met moeilijke vaktermen, maar ongedwongen en in normaal Nederlands. U krijgt een normale gesprekspartner wanneer u belangrijke beslissingen moet nemen.

lees verder

zoek

onderneming starten

Met dank aan Slagerij de Buurderij, Henk Warners, Noordlaren.

In het Nederlands recht zijn er naast de B.V. en N.V. diverse andere ondernemings-
vormen waarin u uw bedrijf kunt uitoefenen: onder meer de eenmanszaak, de vennootschap onder firma, de maatschap, de commanditaire vennootschap en de coöperatie. De keuze hoe u uw onderneming gaat uitoefenen is een persoonlijke keuze, afhankelijk van uw situatie.

maatschap of vennootschap onder firma

Als u samen met een andere zelfstandig ondernemer werkt kunt u kiezen voor een maatschap of een vennootschap onder firma. Een maatschap is mogelijk voor een beperkt aantal beroepen.

Bij de vennootschap onder firma geldt dat de vennoten hoofdelijk aansprakelijk zijn. Iedere vennoot is met zijn privé-vermogen geheel aansprakelijk als de vennootschap haar verplichtingen niet nakomt, ook als de verplichtingen door een andere vennoot zijn aangegaan. Mocht de vennootschap onder firma failliet gaan, dan gaan de vennoten ook failliet. Voor de vennoten kan het nodig zijn om huwelijkse voorwaarden op te stellen, zodat privé vermogen kan worden veilig gesteld.

De samenwerking tussen de vennoten kan goed worden vastgelegd in een contract. Denk hierbij aan bepalingen over ieders inbreng, de verdeling van de winst en over ieders bevoegdheid om namens de vennootschap onder firma te handelen. Ook is het maken van afspraken over ziekte en vakantie mogelijk. Over ontbinding van de samenwerking of de voortzetting van de onderneming, bijvoorbeeld bij overlijden, en over de financiële afwikkeling dient ook te worden nagedacht.

broekema.nielsen is u graag van dienst om invulling te geven aan al deze afspraken. Ook dragen wij zorg voor de inschrijving van de onderneming bij de Kamer van Koophandel.

commanditaire vennootschap

De commanditaire vennootschap is een bijzondere vorm van de vennootschap onder firma. Bij een commanditaire vennootschap bestaan er twee soorten vennoten: de beherende en de commanditaire vennoot (‘stille vennoot’). De beherende vennoot is persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoot.

Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

besloten vennootschap en naamloze vennootschap

Meestal wordt een B.V. of N.V. opgericht vanwege fiscale motieven, maar ook het feit dat de onderneming gevoerd wordt door de B.V. of N.V. is een belangrijk motief. U bent namelijk alleen nog voor uw ingebrachte kapitaal aansprakelijk en niet in uw privé vermogen. U neemt deel in het kapitaal van de vennootschap en bent de aandeelhouder.

De oprichting van de B.V of N.V. komt tot stand bij notariële akte waarin de statuten zijn opgenomen. De aandelen die de oprichter bij de oprichting krijgt, moeten worden volgestort in geld of natura. In het laatste geval is dit vaak  een al bestaande onderneming.

aandeelhouderscontract

Als u met meerdere aandeelhouders in een B.V. deelneemt, kan het van belang zijn om tussen de aandeelhouders een overeenkomst te sluiten. In deze overeenkomst worden nadere afspraken opgenomen welke niet in de statuten van de B.V. staan. De afspraken die kunnen worden vastgelegd betreffen bijvoorbeeld het aanbieden van aandelen ingeval een aandeelhouder arbeidsongeschikt raakt en de vaststelling van de koopsom van de aandelen. Ook kunt u denken aan een zogenaamd concurrentiebeding of hoe het stemgedrag van de aandeelhouders in bepaalde situaties moet zijn  in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Als u een B.V. wilt starten maken wij de akte helemaal op maat voor u en uw organisatie. Ook dragen wij zorg voor de inschrijving van de B.V. bij de Kamer van Koophandel.

De registratie van de eigendom van de aandelen moet worden opgenomen in het aandeelhoudersregister. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de directie van de betreffende vennootschap, maar wij maken deze registratie voor u in orde.

digitale kluis

Voor u als ondernemer is een digitale kluis een aantrekkelijke optie. In deze kluis kunt u de inloggegevens van al uw accounts en uw belangrijke documenten, zoals jaarstukken van de accountant, veilig opslaan. U heeft zelf altijd toegang tot deze kluis. Op ieder gewenst moment kunt u inloggegevens van nieuwe accounts toevoegen en wachtwoorden terugzoeken. Al uw belangrijke gegevens hebt u op een veilige plaats bij elkaar. Wij kunnen u behulpzaam zijn dit op de meest veilige manier te realiseren.

contact

Indien u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Henk Broekema.